Un potent aparellatge lumínic instal·lat a la vesant del Ponoig està provocant una greu contaminació lumínica sobre la zona LIC. Aquesta contaminació és tan gran que es veu una mena de llençol blanquinós des de qualsevol punt de la comarca de la Marina Baixa, i que desfigura totalment el contorn nocturn del bell conjunt que conformen el Ponoig, el Puig Campana i la Serra d'Aitana, tot i això malgrat que el Ponoig gaudeix de varies figures de protecció com ara la inclusió dins del LIC de la Serra d'Aitana i la declaració com a Paisatge Protegit.

Segons estudis científics es considera que els efectes de la contaminació lumínica son comparables als de l'emissió de fums a l'atmosfera o el vessament de contaminants als rius, perquè es tracta d'una emissió d'energia produïda artificialment cap a un medi naturalment fosc.

S'ha de remarcar que d'excessiu consum d'energia comporta un greu malbaratament dels recursos naturals ja que cal generar INNUTILMENT més electricitat, i aquesta s'aconsegueix per mitjà de centrals tèrmiques i nuclears i provoca un augment de la contaminació i els residus, amb danys seriosos a l'economia pública i minva la salut i qualitat de vida dels ciutadans.

Des d'Ecologistes en Acció de la Marina Baixa defensem que la il·luminació nocturna ha de respondre a criteris coherents i racionals, la qual cosa té una incidència directa e immediata sobre el consum de les fonts d'energia i comporta un important estalvi energètic, així com una considerable millora de la qualitat de vida, al temps que aconseguim aprofitar millor els recursos naturals, respectem el Medi Ambient i disminuïm la contaminació.

És indiscutible que l'ús eficient dels recursos és un dels principis bàsics del desenvolupament sostenible al que deu aspirar una societat moderna i justa.

Finalment afegim que una il·luminació excessiva afecta la visió del cel, de manera que s'impedeix el seu estudi científic i la seua contemplació espiritual i que els estels formen part del paisatge natural i es tracta d'un patrimoni comú de tots els ciutadans declarat per la UNESCO patrimoni de la Humanitat i origen de la Civilització.

Que per tant no es troba justificada de cap manera la contaminació lumínica dolosa i gratuïta a la que s'hi somet un dels emblemes culturals del nostre poble, i que si el Sr Alcalde de Polop de la Marina pretén realçar la figura del Ponoig, més val que retire les llicències que ell va atorgar per tal de destruir l'entorn del Ponoig amb demolidores promocions immobiliàries,

Entenem que la Conselleria incurreix en una nova dexació de funcions a les que ens té acostumats en no actuar front aquesta agressió sobre un paratge que gaudeix de diverses figures de protecció i que aquestes afeccions es troben sobradament legislades.

ELS EFECTES DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA SOBRE EL MEDI AMBIENT

La contaminació lumínica té nombrosos efectes provats sobre la biodiversitat de la flora i la fauna nocturna, que n'és molt més nombrosa que la diürna, i que necessita de la foscor per tal de sobreviure i mantenir-se en equilibri.

L'afecció sobre aquestos animals nocturns i migratoris introdueix canvis en el comportament territorial i de nidificació d'ocells, provoca enlluernament i desorientació d'aus, mamífers i amb especial incidència en insectes nocturns i que pot provocar la seua mort, ja que varia els seus cicles reproductius i impedeix que aquestos sobrevisquen a les barreres lumíniques, així també provoca una inesperada variabilitat en el comportament de les presses i els depredadors amb el conseqüent trencament de la cadena tròfica i de l'equilibri poblacional de les espècies.

Al mateix temps desapareix la capacitat de mimetisme dels animals que hi habiten les parets rocalloses i elimina la protecció que les ofereixen els seus contorns, cavitats i vegetació, tant per les noves ombres artificials provocades per una il·luminació provinent de la superfície de la terra i no del firmament, com pel comportament d'algunes espècies que són cegues a certa longitud d'ona però no ho són a la emesa per la contaminació lumínica i a l'inrevés.

En estudiar la fauna que hi habita al Ponoig encara es manifesta més greu la irresponsabilitat municipal, ja que és ben sabut i estudiat que a les penyes del Ponoig habiten espècies protegides i en perill d'extinció com el xoriguer, el falcó, l'àguila calçada i diverses espècies de rates pennades i rapinyaires nocturns com el mussol i el brúfol entre altres.

Al mateix temps la contaminació lumínica provoca severes variacions en les condicions de temperatura i duració de l'exposició lumínica, la qual cosa modifica la fisiologia de les plantes a les que s'hi aplica aquesta desmesurada radiació lumínica, i que les fa variar el seu cicle vegetatiu i reproductor, ja que sobre tot disminueixen els insectes pol·linitzadors, i afecta la funció clorofíl·lica i al seu normal desenvolupament afectant la viabilitat de les espècies, i sabent que es tracten de comunitats vegetals protegides per legislació comunitària com ara la Directiva Hàbitats, però que aquesta disminució dels insectes pol·linitzadors afecta també espècies cultivades i d'importància econòmica en la zona com ara el nyesprer, el taronger o l'ametler. Cal també recordar la importància de la vegetació com a element fixador del carboni i productor d'oxigen.

(Extracte de la denúncia presentada davant la Conselleria de Territori i Habitatge per la contaminació lumínica provocada al Ponoig)