• Més de 70 organitzacions, entre elles Ecologistes en Acció, han enviat una carta a la Ministra d’Agricultura i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, sol·licitant que derogui les autoritzacions que ha concedit per a l’extracció de corall vermell en aigües exteriors de Catalunya per als anys 2018-2019.
  • Els col·lectius inicien així una campanya de recollida d’adhesions per protegir el corall vermell de la Costa Brava i sol·liciten a la Ministra que atengui les recomanacions científiques i augmenti els esforços per evitar el furtivisme i la sobreexplotació d’aquesta espècie emblemàtica catalogada ‘En perill’.

Fa escasses setmanes el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) va adjudicar 12 autoritzacions per a l’extracció i venda de corall vermell (Corallium rubrum) en aigües exteriors de Catalunya tot i que la Generalitat de Catalunya havia introduït la suspensió temporal d’aquesta activitat extractiva durant 10 anys (concretament fins al 31 de desembre de 2027).

Aquest fet ha provocat una gran polèmica, tant entre la comunitat científica com en la societat civil, i ha motivat una campanya per a la protecció del corall vermell a les costes catalanes. Ecologistes en Acció s’ha adherit a una carta oberta al costat d’altres 70 organitzacions, entre les quals també hi ha els principals centres de recerca, entitats de caràcter ambiental i d’activitats subaquàtiques.

La Generalitat va prendre la decisió de suspendre temporalment l’extracció de corall a la llum dels resultats dels darrers estudis científics. Concretament, un informe publicat per 14 científics de cinc centres de recerca alertava que el 90 % de les poblacions de corall vermell en aigües de Catalunya (tant en aigües interiors com exteriors) estan en un estat de conservació crític.

En aquest informe s’afirma, a més, que la majoria de les poblacions es poden considerar ecològicament extintes, de manera que la comunitat científica recomana amb caràcter d’urgència el tancament de l’activitat extractiva de corall vermell mitjançant l’establiment d’una moratòria de 20 anys ampliable. D’altra banda, i d’acord amb aquesta alarmant situació, el 2015 aquesta espècie es va incloure en la llista vermella de la Mediterrània elaborada per la IUCN en la categoria “En perill”.

Lydia Chaparro, ecòloga marina portaveu d’Ecologistes en Acció, considera que “el MAPAMA ha concedit intencionalment llicències en les zones de la costa catalana en què no hi ha aigües interiors (del Cap de Begur fins a la localitat d’Arenys de Mar), ometent les recomanacions científiques que alerten del greu estat de les poblacions de corall vermell”.

Ecologistes en Acció considera alarmant que el Govern, en lloc de donar suport a la recuperació d’una espècie emblemàtica i de gran importància ecològica com el corall vermell, prefereixi defensar els interessos d’un petit col·lectiu davant els interessos del conjunt de la societat.

Els esforços realitzats per la Generalitat de Catalunya per a protegir les colònies de corall vermell van en línia de les recomanacions internacionals de la Comissió General de Pesca del Mediterrani (CGPM). Totes elles són vinculants per a les parts contractants, i per tant també per a Espanya, així com Directives i Reglaments europeus en vigor que insten a preservar l’hàbitat natural i les espècies marines en perill a la Mediterrània.

Joaquim Garrabou, coordinador de l’informe i investigador de l’Institut de Ciències del Mar (ICM), posa l’accent en la necessitat que s’accelerin les mesures per garantir la conservació del corall vermell, no només a Catalunya, sinó a nivell de la Mediterrània.

Aquest investigador destaca que les obligacions d’Espanya en virtut de l’Acord de la CGPM per a l’explotació sostenible del corall vermell avalen la decisió de la Generalitat de Catalunya.

Garrabou ha declarat: “Entre les mesures de la CGPM es preveu el tancament espai temporal de les pesqueries així com la prohibició de capturar corall vermell a profunditats inferiors als 50 metres, tret que hagin estudis científics que avalin una excepció. Però amb les dades que disposem sobre l’estat de les poblacions de la costa catalana, el tancament d’aquesta activitat és l’única solució viable per recuperar les poblacions de corall vermell”.

A més, l’investigador ha afirmat que un control de les talles de les colònies explotades resultaria el tancament de facto de la seva extracció, ja que la majoria no arriben les talles mínimes legals (7 mm de diàmetre). I ha conclòs: “La moratòria establerta per la Generalitat va en bona línia, però les llicències atorgades pel Ministeri dificultaran encara més la lluita contra el furtivisme i la sobreexplotació de corall vermell a la Costa Brava”.

La carta oberta compta amb el suport de nombroses entitats ecologistes i centres d’activitats subaquàtiques. Col·lectius molt diversos han començat a organitzar activitats per tal de conscienciar i impulsar la protecció efectiva del corall vermell. Els bussejadors declaren que es tracta d’una de les joies de la Mediterrània que cal preservar.

En defensa del coral rojo, una joya del Mediterráneo a preservar

  • Más de 70 organizaciones, entre ellas Ecologistas en Acción, han enviado una carta a ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, solicitando que derogue las autorizaciones que ha concedido para la extracción de coral rojo en aguas exteriores de Cataluña para los años 2018-2019.
  • Los colectivos inician así una campaña de recogida de adhesiones para proteger el coral rojo de la Costa Brava y solicitan a la Ministra que atienda las recomendaciones científicas y aumente los esfuerzos para evitar el furtivismo y la sobreexplotación de esta especie emblemática catalogada ‘en peligro’.

Hace escasas semanas el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) adjudicó 12 autorizaciones para la extracción y venta de coral rojo (Corallium rubrum) en aguas exteriores de Cataluña a pesar de que la Generalitat de Catalunya había introducido la suspensión temporal de dicha actividad extractiva durante 10 años (concretamente hasta el 31 de diciembre de 2027).

Este hecho ha provocado una gran polémica, tanto entre la comunidad científica como en la sociedad civil, y ha motivado una campaña para la protección del coral rojo en las costas catalanas. Ecologistas en Acción se ha sumado a esta campaña junto a otras 70 organizaciones, entre las que también están los principales centros de investigación, entidades de carácter ambiental y de actividades subacuáticas.

La Generalitat tomó la decisión de suspender temporalmente la extracción de coral a la luz de los resultados de los últimos estudios científicos. Concretamente, un informe publicado por 14 científicos de cinco centros de investigación alertaba de que el 90 % de las poblaciones de coral rojo en aguas de Cataluña (tanto en aguas interiores como exteriores) están en un estado de conservación crítico.

En dicho informe se afirma, además, que la mayoría de las poblaciones se pueden considerar ecológicamente extintas, por lo que la comunidad científica recomienda con carácter de urgencia el cierre de la pesquería de coral rojo mediante el establecimiento de una moratoria de 20 años ampliable. Por otro lado, y de acuerdo con esta alarmante situación, en  2015 esta especie fue incluida en la lista roja del Mediterráneo elaborada por la IUCN en la categoría “en peligro”.

Lydia Chaparro, ecóloga marina y portavoz de Ecologistas en Acción, ha afirmado: “el MAPAMA ha concedido intencionalmente licencias en las zonas de la costa catalana en las que no existen aguas interiores (de Cap de Begur hasta la localidad de Arenys de Mar), omitiendo las recomendaciones científicas que alertan del grave estado de las poblaciones de coral rojo”.

Ecologistas en Acción considera alarmante que el Gobierno, en lugar de apoyar la recuperación de una especie emblemática y de gran importancia ecológica como el coral rojo, prefiera defender los intereses de un pequeño colectivo frente a los intereses del conjunto de la sociedad.

Los esfuerzos realizados por la Generalitat de Catalunya para proteger las colonias de coral rojo van en línea de las recomendaciones internacionales de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM). Todas ellas son  vinculantes para las partes contratantes y por tanto también para España, así como Directivas y Reglamentos europeos que instan a preservar el hábitat natural y las especies marinas en peligro en el Mediterráneo.

Joaquim Garrabou, coordinador del informe e investigador del Instituto de Ciencias del Mar (ICM), hace hincapié en la necesidad que se aceleren las medidas para garantizar la conservación del coral rojo, no solo en Cataluña, sino a nivel Mediterráneo. El investigador destaca que las obligaciones de España en virtud del Acuerdo de la CGPM para la explotación sostenible del coral rojo avalan la decisión de la Generalitat de Cataluña.

Garrabou ha declarado: “Entre las medidas de la CGPM, se contempla el cierre espacio temporal de las pesquerías así como la prohibición de capturar coral rojo a profundidades inferiores a los 50 metros, a no ser que hayan estudios científicos que avalen una excepción. Pero con las datos que disponemos sobre el estado de las poblaciones de la costa catalana, el cierre de esta actividad es la única solución viable para recuperar las poblaciones de coral rojo”.

Además, el investigador ha afirmado que un control de las tallas de las colonias explotadas resultaría el cierre de facto de su extracción, puesto que la mayoría no alcanzan las tallas mínimas legales (7 mm de diámetro). Y ha concluido: “La moratoria establecida por la Generalitat va en buena línea, pero las licencias concedidas por el Ministerio van a dificultar todavía más la lucha contra el furtivismo y la sobreexplotación de coral rojo en la Costa Brava”.

La carta abierta cuenta con el apoyo de numerosas entidades ecologistas y centros de actividades subacuáticas. Colectivos muy diversos han empezado a organizar actividades con el fin de concienciar e impulsar la protección efectiva del coral rojo. Los buceadores declaran que se trata de una de las joyas del Mediterráneo que se tiene que preservar.