Ecologistes en Acció denuncia que entre 2015 i 2017 s’han incomplit els objectius legals de protecció de la salut i la vegetació establits per a l’ozó en un terç de les 126 zones en què es divideix als efectes d’aquest contaminant el territori espanyol, repartides entre les comunitats autònomes d’Andalusia, Aragó, Balears, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, País Valencià, Extremadura, Madrid, Múrcia i Navarra, amb quasi 19 milions d’habitants, dos de cada cinc persones que viuen a l’Estat.

Entre elles la contaminació s’ha estés per bona part del País Valencià, una de les comunitats autònomes més afectades com a conseqüència sobretot de les emissions del trànsit rodat de les àrees metropolitanes d’Alacant, Castelló, Elx i València, de les urbanitzacions del litoral, i també de les principals àrees industrials i portuàries, en especial la zona ceràmica de Castelló. La població afectada és de mig milió de persones, especialment en les àrees d’interior de les províncies de Castelló i València.

Es defineix el valor objectiu com al “nivell d’un contaminant que haurà d’aconseguir-se, en la mesura que siga possible, en un moment determinat per a evitar, previndre o reduir els efectes nocius sobre la salut humana, el medi ambient en el seu conjunt i la resta de béns de qualsevol naturalesa”. El valor objectiu octohorari per a la protecció de la salut humana és de 120 micrograms d’ozó per metre cúbic d’aire (μg/m3), que no haurà de superar-se en més de 25 dies per cada any civil, de mitjana en un període de 3 anys.

Existeix així mateix un valor objectiu per a la protecció de la vegetació, que s’avalua en períodes de 5 anys, i que entre 2013 i 2017 s’hauria incomplit en 340.000 quilòmetres quadrats, dos terços del territori espanyol i quasi la totalitat del País Valencià, que d’aquesta manera continua situant-se, junt amb Itàlia, al capdavant dels països europeus pels danys ocasionats per l’ozó als cultius agrícoles i als ecosistemes naturals.

Les estacions de control de la contaminació atmosfèrica de referència on en l’últim trienni s’han superat els objectius legals d’ozó són un centenar, de les 450 que mesuren aquest contaminant a Espanya; entre aquestes hi ha 8 de les 54 estacions que mesuren ozó al País Valencià.

La Llei estatal de qualitat de l’aire estableix que les comunitats autònomes adoptaran plans de millora de la qualitat de l’aire per a assolir els objectius establits, en les zones on els nivells d’un o més contaminants regulats els superen, com és el cas del mig centenar de zones indicades. Es tracta d’una mesura obligatòria per a les autoritats autonòmiques, que de cap manera es pot entendre com a discrecional, i és independent de les iniciatives que puga adoptar e Govern central, que per una altra banda tampoc ha elaborat el Pla Nacional d’Ozó compromés fa ja quasi tres anys, motiu pel qual Ecologistes en Acció ha interposat una demanda en l’Audiència Nacional.

Per això, Ecologistes en Acció ha tornat a registrar formalment peticions perquè el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient i les comunitats autònomes d’Andalusia, Aragó, Illes Balears, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid, Regió de Múrcia i Navarra posen en marxa sense més dilació els plans de reducció d’ozó, amb la finalitat d’evitar que aquesta lamentable situació es continue repetint cada primavera i estiu.

Plans que han de passar per la reducció de l’intens trànsit urbà i interurbà que suporten les principals ciutats de l’Estat, mantenint un model de ciutat compacta i promovent l’ús de mitjans de transport més sostenibles com la marxa a peu, la bicicleta i un transport públic i col·lectiu alimentat preferiblement amb energia neta procedent de fonts renovables. D’altra banda, ha de procedir-se al tancament progressiu de les centrals tèrmiques de carbó, substituïdes per energies renovables. Tot això sense perjuí de la necessària coordinació entre comunitats autònomes, amb el Govern central i amb la Unió Europea.

L’ozó troposfèric, també conegut com a ozó nociu per contraposició al de l’estratosfera, és un contaminant secundari produït per la reacció entre la llum solar i el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos pels automòbils i algunes indústries. Per inhalació, provoca irritació dels ulls i vies respiratòries superiors, un increment del risc de malalties respiratòries agudes i reducció de la funció pulmonar, així com l’agreujament de patologies cardiovasculars.

L’OMS estima en 1.600 les defuncions prematures anuals a Espanya produïdes per l’exposició a nivells d’ozó com els registrats en bona part d’Espanya. L’ozó, a més d’afectar les persones, és també tòxic per a la vegetació, ja que danya els boscos i redueix la productivitat dels cultius.

Per a informar d’aquest greu problema ambiental i sanitari, Ecologistes en Acció desenvolupa durant aquesta primavera diverses actuacions de sensibilització al País Valencià, entre altres territoris de l’Estat espanyol. Després de recórrer amb una exposició itinerant diversos centres educatius d’Alacant, pròximament s’exerciran activitats docents en els Instituts de Secundària Honori Garcia i Botànic Cabanilles de la Vall d’Uixó, per a passar la següent setmana a Castelló i després a la província de València, per a culminar en una jornada sobre Contaminació per Ozó Troposfèric al País Valencià que tindrà lloc el dijous 31 de maig a València capital.

Piden planes de ozono en las 14 zonas valencianas más afectadas

La Generalitat Valenciana sigue incumpliendo la obligación de actuar sobre el tráfico y la industria para mejorar el aire que respira medio millón de habitantes en la Comunidad

Ecologistas en Acción denuncia que entre 2015 y 2017 se han incumplido los objetivos legales de protección de la salud y la vegetación establecidos para el ozono en un tercio de las 126 zonas en que se divide a efectos de este contaminante el territorio español, repartidas entre las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, País Valenciano, Extremadura, Madrid, Murcia y Navarra, con casi 19 millones de habitantes, dos de cada cinco personas que viven en el Estado.

Entre ellas la contaminación se ha extendido por buena parte del País Valenciano, una de las Comunidades autónomas más afectadas como consecuencia sobretodo de las emisiones del tráfico rodado de las áreas metropolitanas de Alacant, Castelló, Elx y València, de las urbanizaciones del litoral, así como de las principales áreas industriales y portuarias, destacando en especial la Zona Cerámica de Castelló. Afectando todo ello a medio millón de personas, especialmente en las áreas de interior de las provincias de Castelló y Valencia.

Se define el valor objetivo como el “nivel de un contaminante que deberá alcanzarse, en la medida de lo posible, en un momento determinado para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos sobre la salud humana, el medio ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier naturaleza”. El valor objetivo octohorario para la protección de la salud humana es de 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire (μg/m3), que no deberá superarse en más de 25 días por cada año civil, de promedio en un período de 3 años.

Existe asimismo un valor objetivo para la protección de la vegetación, que se evalúa en periodos de 5 años, y que entre 2013 y 2017 se habría incumplido en 340.000 kilómetros cuadrados, dos tercios del territorio español y casi la totalidad del País Valencià, que de esta forma se sigue situando junto a Italia a la cabeza de los países europeos por los daños ocasionados por el ozono a los cultivos agrícolas y a los ecosistemas naturales.

Las estaciones de control de la contaminación atmosférica de referencia, donde en el último trienio se ha superado los objetivos legales de ozono son un centenar, de las 450 que miden este contaminante en España, entre ellas 8 de las 54 estaciones que miden ozono en el País Valenciano.

La Ley estatal de calidad del aire establece que las comunidades autónomas adoptarán planes de mejora de la calidad del aire para alcanzar los objetivos establecidos, en las zonas en las que los niveles de uno o más contaminantes regulados superen dichos objetivos, como es el caso del medio centenar de zonas indicadas. Se trata de una medida obligatoria para las autoridades autonómicas, que de ninguna manera se puede entender como discrecional, y es independiente de las iniciativas que pueda adoptar el Gobierno central, que por otro lado tampoco ha elaborado el Plan Nacional de ozono comprometido hace ya casi tres años, motivo por el cual Ecologistas en Acción ha interpuesto una demanda en la Audiencia Nacional.

Por ello, Ecologistas en Acción ha vuelto a registrar formalmente peticiones para que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Región de Murcia y Navarra pongan en marcha sin más dilación los planes de reducción de ozono, con la finalidad de evitar que esta lamentable situación se siga repitiendo cada primavera y verano.

Planes que deben pasar por la reducción del intenso tráfico urbano e interurbano que soportan las principales ciudades del Estado, manteniendo un modelo de ciudad compacta y promoviendo el uso de medios de transporte más sostenibles como la marcha a pie, la bicicleta y un transporte público y colectivo alimentado preferiblemente con energía limpia procedente de fuentes renovables. Por otro lado, debe procederse al cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón, sustituidas por energías renovables. Todo ello sin perjuicio de la necesaria coordinación entre Comunidades Autónomas, con el Gobierno Central y con la Unión Europea.

El ozono troposférico, también conocido como ozono “malo” por contraposición al de la estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción entre la luz solar y el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por los automóviles y algunas industrias. Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas y reducción de la función pulmonar, así como el agravamiento de patologías cardiovasculares.

La OMS estima en 1.600 los fallecimientos prematuros anuales en España producidos por la exposición a niveles de ozono como los registrados en buena parte de España. El ozono, además de para las personas, es también tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos.

Para informar de este grave problema ambiental y sanitario, Ecologistas en Acción viene desarrollando durante esta primavera diversas actuaciones de sensibilización en el País Valenciano, entre otros territorios del Estado español. Tras recorrer con una exposición itinerante diversos centros educativos de Alacant, proximamente se desarrollarán actividades docentes en los Institutos de Secundaria Honori Garcia i Botànic Cabanilles de la Vall d’Uixó, para pasar la siguiente semana a Castellón y con posterioridad a la provincia de Valencia, para culminar en una jornada sobre contaminación por Ozono Troposférico en el País Valenciano que se desarrollará el jueves 31 de Mayo en València capital.