No a la incineració de residus perillosos

Totes les versions d’aquest article: [Català] [Castellano]

La Conselleria de Medi Ambient ha atorgat la primera Autorització Ambiental Integrada (AAI) per a una gran planta incineradora de residus perillosos i no perillosos al País Valencià, promoguda per la mercantil Reyval Ambient SL al terme de l’Alcora (Castelló).

És l’herència enverinada que ens deixa el nefast, ja ex-DirectorGeneral per al Canvi Climàtic, Jorge Lamparero Lázaro, de llarga, penosa i incombustible trajectòria en la Conselleria, on ha romàs 12 anys amb 4 consellers diferents, en pràcticament l’últim acte administratiu del seu departament, el 15 de juny de 2011, amb tots els alts càrrecs pràcticament cessats a causa de la renovació que s’ha produït després de les eleccions autonòmiques del 22 de maig de 2011. La ineficient gestió dels residus, incapaç de desenvolupar el PIR (Pla Integral de Residus) de 1997 i d’aprovar el projecte de PIR 2009, la proliferació de conflictes amb les poblacions que tenen plantes o abocadors de residus sòlids urbans a causa de les olors i molèsties, i el quasi col•lapse, a causa del baix rendiment en la recuperació i reciclatge de les escasses macroplantes, el “turisme” dels residus amb desplaçaments de centenars de quilòmetres des dels seus punts de generació al d’abocament, etc., han caracteritzat la seua “brillant” gestió.

La instal•lació té autorització per a incinerar residus en fase gasosa en un forn rotatori amb una capacitat de fins 87.600 tones/any, després d’una inútil evaporació d’una sopa molt variada de residus líquids, amb una llista de fins 136 tipus diferents de residus perillosos, amb presència de fangs de depuració, dissolvents i olis clorats i no clorats i 67 tipus de residus no perillosos. A més s’autoritza la incineració de residus líquids perillosos (fons de destil•lació, concentrats de l’evaporador, dissolvents i olis) i residus sòlids perillosos (fangs de pintura, residus sanitaris/citostàtics, plàstics contaminats o fitosanitaris), amb una capacitat en una primera fase de 46.261 tones/any i en una posterior ampliació de 87.538 tones/any. Després de l’última fase la capacitat total d’incineració superarà sens dubte les 150.000 tones/any.

Sorprén que es concedisca aquesta AAI a una mercantil que s’ha caracteritzat en els últims anys per l’incompliment de les llicències i autoritzacions concedides, que va obligar a la Conselleria, després de la pressió i denúncies dels veïns limítrofs a aqueixa planta, a imposar sancions de 100.000 euros en dos expedients sancionadors oberts en 2009. Ara, unes setmanes després de concedir aquesta AAI va ser sorpresa emmagatzemant de forma il•legal quasi 2.000 contenidors d’1m3 residus perillosos en una nau no autoritzada, i se li ha obert un altre expedient sancionador. O siga, que aquesta mercantil no té solvència tècnica ni legal per a dur endavant aquesta macro-incineradora de residus perillosos.

La incineració no és la solució a la gestió dels residus industrials, on la línia ha de ser avançar cap a la producció neta i l’ecoeficiència. La substitució de substàncies perilloses per altres que no ho siguen és possible en totes les branques industrials. El Centre de Tecnologies Netes, dependent de la Generalitat Valenciana, en compte d’ajudar a aquests avanços en els sectors productius, com ens consta que s’està fent a Catalunya i al País Basc, es preocupa d’organitzar Jornades en suport de la incineració de residus, una acreditada tecnologia “bruta”. La minimització en la generació de residus no es produeix al ritme desitjable en el teixit industrial del País Valencià.

La incineració genera més problemes dels que suposadament resol, trasllada els contaminants d’un medi a un altre, a més de ser una tecnologia amb greus impactes en la salut humana. Desincentiva les polítiques de minimització en la generació de residus, del reciclatge i de la substitució i eliminació de substàncies perilloses en la producció industrial.

Ecologistes en Acció interposarà un recurs d’alçada davant de la Conselleria de Medi Ambient contra aquesta AAI i donarà tot el suport possible als veïns i població afectada que ja ha començat a mobilitzar-se fins a la consecució de l’abandó d’aquest nefast i nociu projecte d’incineració.
Visitants connectats: 696