Al•legacions a la sol•licitud d ’autorització ambiental de les Salines de Torrevella

Totes les versions d’aquest article: [Català] [Castellano]

Document de al.legacions

La mercantil Nueva Compañía Arrendataria de las Salinas de Torrevieja S.A. (NCAST) pertanyent a la multinacional francesa “Salins” té la concessió de l’Estat per a explotar les llacunes de La Mata i Torrevella per a produir sal. Eixes instal•lacions havien de comptar en 2008 amb una Autorització Ambiental Integrada, regulada per les lleis 16/2002 i 2/2006 de Prevenció i Control Integrat de la Contaminació, atés que ocupa terrenys que pertanyen a espais naturals integrats en la Xarxa Natura 2000.

La producció de sal provenia tradicionalment de la salmorra obtinguda a partir de l’aigua marina, concentrada per mitjà d’evaporació en la superfície de les llacunes de La Mata (augment de la concentració per evaporació) i Torrevella (cristal•lització de la sal). Però des de fa uns 40 anys la principal font de sal ja no és procedent del mar sinó de les mines de sal gemma al Pinós, en el diapir salí del Cabeço de La Sal. La sal gemma es dissol amb aigua procedent de pous situats en L’Algueña i la salmorra resultant s’envia per mitjà d’un salmoreducte de 70 km de longitud fins a la Laguna de Torrevella, on es mescla amb la salmorra procedent de la salmorra marina de la llacuna de La Mata.

En la documentació presentada per NCAST per a obtindre la preceptiva Autorització Ambiental Integrada s’obvia totalment l’existència de les instal•lacions del El Pinós, deixant de costat els impactes d’eixa explotació en el Cabeçode La Sal (generació de residus, construcció de camins en sòl forestal, abocament de fuel, etc) i del salmoreducte. Eixe salmoreducte a causa de la seua antiguitat patix periòdiques ruptures, contaminant els terrenys agrícoles on es produïxen els abocaments salins.

Ecologistes en Acció junt amb la Plataforma “Cabeço sense Petroli” ha presentat al•legacions a eixa sol•licitud d’AAI demanant que es torne a tramitar la mateixa, incloent les instal•lacions del Pinós, i que s’estudien i valoren tots els impactes ambientals d’eixes instal•lacions.
Visitants connectats: 344