Pla de Desenvolupament Rural

  Sumari  

 Català

El nou PDR 2014-2020 és insuficient i no respon als crítics reptes ambientals i socials.

Amb la programació del nou Pla de Desenvolupament Rural 2014-2020 que s’ha de presentar a la Comissió Europea en aplicació de la normativa europea, el Govern té una nova oportunitat per abordar un canvi de rumb en la nefasta política agrícola de les últimes dècades, que han conduït a la crisi d’un sector estratègic com és l’agricultura i la ramaderia, en mans d’un mercat desregulat i especulatiu, amb enormes costos socials i ambientals. El sector presenta nombrosos problemes que el nou programa haurà d’abordar, tant de tipus productiu com ambiental. Problemes greus que obliguen a que la aplicació de la nova política agrària europea al nostre país aposti per una agricultura social i la preservació del medi ambient i el medi rural, amb l’objectiu final d’assolir la sobirania alimentària.

Al.legacions Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya

Ecologistes en Acció de Catalunya va presentar al.legacions en aquesta direcció a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar i a l’Avanç de Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya que es van presentar a exposició pública durant un curt termini de temps. La organització no ha obtingut resposta i qüestiona un procés de “participació ciutadana” que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha obert per cobrir l’expedient, de manera totalment irregular i vulnerant les disposicions de la normativa europea.

Les noves disposicions europees sobre fons estructurals i fons de cohesió (1) així ho determinen, indicant que els governs hauran d’assegurar la participació dels interlocutors socials en la preparació, execució, seguiment i avaluació dels Programes de Desenvolupament Rural, amb els organismes que representin a la societat civil que inclou els interlocutors mediambientals, entre d’altres.

Tanmateix la organització no ha estat considerada com a part implicada tot i tramitar la seva petició formal per entrar en el Grup de Treball creat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, del qual es desconeix la seva composició i si garanteix la representació social que exigeix la normativa europea. Fins i tot en els documents sotmesos a informació pública mancaven de la relació de mesures concretes propostes, tan sols es parlava d’estratègia i objectius generals, impossibilitant la seva anàlisi en una mostra clara de menyspreu al propi procés participatiu.

Un cop oberta aquesta segona fase d’exposició pública i en una primera anàlisi, els ecologistes denuncien que el pressupost i les mesures incloses al PDR són insuficients econòmicament i tenen un clar biaix cap a impulsar infraestructures (camins, regadius, etc.) i inversions a l’agroindústria, però obliden les necessitats de relleu generacional, de suport al petit productor i de millores ambientals a les pràctiques agrícoles que facin compatible un sector primari robust amb la preservació de la biodiversitat.

Per això, Ecologistes en Acció veu lògiques i recolza les reivindicacions convocades per la Unió de Pagesos contra l’actual proposta de PDR, i reclama a l’Administració de la Generalitat que es revisi tot el procés incorporant a totes les organitzacions socials interessades i posant l’èmfasi en les necessitats reals si es vol assegurar un medi rural viu que avanci cap a la sobirania alimentària.

1.Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco Estratégico Común, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo.
2. Considerando 9 i Art. 5. Requisit de Governança i Associació Multinivell
Visitants connectats: 503