Alcoi: Concentració Aturem el canvi climàtic ara!

Diumenge 29/nov., 13.15 h
Concentració a la plaça d’Espanya d’Alcoi:

Aturem el canvi climàtic
Exigim compromisos ara!

El 30 de novembre començarà a París la 21a Conferència de les Parts (COP21) de la Convenció Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. És una fita molt important, ja que cal que s’hi arribe a un acord internacional vinculant, aplicable a tots els països, de reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, a fi de mantindre el calfament del planeta almenys per davall dels 2ºC.

Un dia abans de l’inici de la Conferència tindran lloc a tot el món mobilitzacions per tal de pressionar sobre les negociacions. També a Alcoi, diverses organitzacions convoquem aquesta concentració.

Exigim compromisos de reducció d’emissions ambiciosos, vinculants i immediats.

Acudeix i participa!

Convoquen: Associació de Veïns de Batoi, Associació de Veïns Zona Nord, Ateneu Cultural El Panical, Centre Excursionista d’Alcoi, Centre Ovidi Montllor, Club Unesco d’Alcoi, Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció, Col·lectiu "8 de Març", Col·lectiu per la Cultura de Pau i Noviolència del Comtat i l’Alcoià, FAPAS-Alcoi, Grup Excursionista Ratot, HOAC (Assemblea de la Diòcesi de València), Salvem l’Aqüífer del Molinar i Societat Naturista Vegetariana.
Adhesions de partits i sindicats: Compromís, Esquerra Unida, Guanyar Alcoi, Podem, Unió de Joventuts Comunistes d’Espanya-PV, Unitat Popular, CC OO, CGT i Intersindical Valenciana.

Manifest de la concentració

Ja no hi ha dubte que els impactes del canvi climàtic cada vegada afectaran més totes les persones, regions, ecosistemes i economies. El calfament del planeta incidirà negativament en la salut i en l’esperança de vida de moltes po­blacions, provocarà una pèrdua accelerada de la biodiversitat i comportarà uns altíssims costos econòmics i socials. En concret, a l’Estat espan­yol alguns dels efectes del canvi climàtic seran l’increment dels incendis forestals, les sequeres extremes i l’augment del nivell del mar.

També és cada vegada més evident que els que menys responsabilitats tenen en les emissions de gasos d’efecte hivernacle, els països més empobrits, són els que més pateixen les altera­cions climàtiques —com ara les sequeres, la pèrdua dels boscos i terres fèrtils, etc.— perquè viuen en zones especialment vulnerables i dis­posen de menys mitjans per a protegir­se o adaptar­se a aquelles.

Tot el món, especialment en els països indus­trialitzats, tenim responsabilitats en les emis­sions de gasos d’efecte hivernacle pel nostre comportament en el consum o en el transport. Però cal denunciar que hi ha moltes grans cor­poracions que fan el seu negoci mantenint un sistema productiu contaminant i que —amb la seua enorme capacitat d’influència en les políti­ques dels governs— són un autèntic obstacle per a les transformacions necessàries.

El canvi climàtic està directament relacionat amb l’actual model energètic, basat en els com­bustibles fòssils com el carbó, el petroli i el gas, la combustió dels quals allibera a l’atmosfera CO2 (diòxid de carboni), el principal dels gasos d’efecte hivernacle. Per això, és necessària i ur­gent la transició cap a un model energètic reno­vable, eficient, sostenible i just, que garantisca l’accés universal a l’energia.

La Conferència de Canvi Climàtic COP 21, que començarà demà a París, és transcendental en la mesura en què s’hi pot aconseguir un acord internacional legalment vinculant que garantisca una reducció d’emissions prou ambiciosa per a evitar els pitjors impactes ecològics, econòmics i socials del canvi climàtic. Les polítiques climà­tiques en els seus distints nivells territorials han de plantejar objectius verificables de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle cohe­rents amb les recomanacions científiques (IPCC), que garantisquen que no se sobrepas­saran els 2ºC d’augment de la temperatura mit­jana global o, preferiblement, els 1,5ºC, ja que, com més augmenten les temperatures, pitjors seran els impactes.

En tots els sectors (indústria, generació d’ener­gia, transport, agricultura, edificació, gestió de residus) cal posar urgentment en marxa mesu­res per a reduir les emissions, i tots els països han de fer esforços per a la mitigació, sota el principi de les responsabilitats compartides però diferenciades, tenint en compte les seues emis­sions històriques i el seu grau d’industrialització.

Per a afrontar els reptes climàtics cal una acció política i social clara, urgent i transformadora. Açò només s’aconseguirà amb una ciutadania conscient dels problemes i de les solucions, una ciutadania exigent i mobilitzada.

La societat productivista i consumista ja no pot ser sustentada pel planeta. Hem de construir una nova civilització capaç d’assegurar una vida digna a una enorme població humana que habi­ta un món de recursos minvants. Per això, s’hauran de produir canvis radicals en els nos­tres modes de vida, en les nostres formes de producció, en el disseny de les ciutats i l’orga­nització territorial i, sobretot, en els nostres va­lors: necessitem una organització social i una economia que tinguen com a finalitat la satis­facció de les necessitats humanes dins dels lí­mits que imposa la biosfera, i no l’increment del benefici privat.

Una civilització s’acaba i n’hem de construir una nova. Les conseqüències de no fer res —o de fer massa poc— ens porten directament al col.lapse social, econòmic i ecològic. Però si comencem ara, encara podem ser les i els protagonistes d’una societat realment democràtica, solidària i en pau amb el planeta.

Alcoi, 29 de novembre de 2015
Visitants connectats: 265