Sentència al recurs contra el Pla Integral de Residus

  Sumari  

 Valencià

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) estima parcialment el recurs contra el Pla Integral de Residus (PIR) aprovat pel Consell al juny de 2013 interposat per Ecologistes en Acció.

Sentencia del TSJCV

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) estima parcialment el recurs contra el Pla Integral de Residus (PIR) aprovat pel Consell al juny de 2013 interposat per Ecologistes en Acció, plataformes d’afectats per abocadors i els partits polítics de l’oposició. S’anul·la el projecte estrela del PP de construir macroincineradores de residus domiciliaris i de configurar la incineració com a la “solució” al greu problema dels residus al País Valencià.

El TSJCV va fer pública ahir la sentència d’11 de desembre passat sobre el recurs contenciós administratiu promogut per Ecologistes en Acció del País Valencià, que va comptar amb el suport de diverses plataformes, col·lectius socials i partits polítics de l’oposició al Govern del Partit Popular. La sentència estima parcialment el recurs en el tema més important que contenia el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, i és la construcció de 2 o 3 macroincineradores de residus que es pretenien construir en els entorns metropolitans de cadascuna de les capitals de província. En aquest sentit la sentència reprodueix part de la sentència dictada el 15 de maig de 2015, en un recurs promogut per l’Ajuntament de Cox contra el PIRCV 2013, i considera que pel que fa als criteris de localització d’aquestes plantes incineradores “Ninguno de los argumentos salva la alegación de ilegalidad, ya que como hemos dicho es la norma valenciana la que taxativamente determina que sea el Consell quien, por medio del Plan Integral, determine los “criterios para localizar las infraestructuras de gestión”, lo que desde luego no se hace por medio de una cartografía orientativa, ya que esa cartografía no determina criterios, sino que impone zonas sin criterio determinante alguno.”

El PIRCV 2013 no establia els criteris de localització de les plantes incineradores i deixava el tema a la decisió del nou òrgan Comissió de Coordinació de Consorcis, dependent de la Conselleria de Medi Ambient. El TSJCV diu que aquesta decisió hauria de ser en tot cas del Consell i no de la Conselleria: “Por otra parte, no quiere la norma valenciana, (Artº 25 de le Ley de residuos), que sea la Consellería, sino el Consell, como órgano supremo, el que determine esos criterios en el PIR. Esa determinación, es necesaria para dar seguridad jurídica y uniformidad a los criterios que determinan los emplazamientos, lo que dará más objetividad a las propuestas y formulaciones que, a tal efecto, puedan hacer la Comisión de Coordinación de Consorcios, que tienen un carácter zonal y donde no necesariamente están integrados todos los municipios.”

Quant a la resta de fonaments de dret del recurs, la sentència del TSJCV els rebutja tots, en la nostra opinió sense una fonamentació jurídica suficient. Per exemple, davant del fet que el PIRCV 2013 no conté un pressupost o programa d’inversió de les noves instal·lacions que promovia i que l’article 25 de la Llei 10/2000 de residus de la Comunitat Valenciana l’exigeix com un contingut preceptiu del PIR (“j) L’estimació dels costos per a l’execució del pla i els mitjans de finançament per a la seua execució”), el TSJCV tira balons fora i reprodueix novament la Sentència de 15 de maig de 2015, referint-se a l’absència d’una Memòria econòmica i la seua innecessarietat en el PIR, i no a l’estimació de costos per a l’execució del Pla i els mitjans de finançament.

Així doncs, el PIRCV 2013 segueix en peu en la major part de les seues determinacions i també pel que fa a la incineració de residus en les cimenteres. És urgent que el nou Govern valencià inicie els treballs d’elaboració d’un nou PIR que incloga els nous objectius del Pla Estatal Marc de Residus (PEMAR) recentment aprovat i els objectius de la Comissió Europea sobre reciclatge i recuperació de materials, dins del paquet d’economia circular presentat recentment.
Visitants connectats: 583