Aprovació de la Llei de canvi climàtic de Catalunya

  Sumari  

 Català

Ecologistes en Acció demana l’aprovació de la llei amb una revisió profunda durant el seu tràmit parlamentari per considerar que el text aprovat renuncia a afrontar els reptes energètics i climàtics del nostre país

Sobre el tribut sobre el CO2 dels vehicles de tracció mecànica anunciat com a mesura estrella de la llei, la organització objeta que sigui temporal i que es presenti com a mesura per una mobilitat sostenible quan no aplica a les emissions de NO2 i particules en suspensió i al destinar aquests recursos a la compra de cotxes en lloc de dotar el Fons Climàtic per destinar a accions de mitigació i adaptació.

Ecologistes en Acció juntament amb altres entitats va presentar al Juny del 2015 una sèrie d’al·legacions a la Llei de Canvi Climàtic de Catalunya. En aquestes demananàvem una política més ambiciosa de reducció d’emissions i millors instruments reguladors per frenar-les. La Generalitat no va acceptar cap de les 24 propostes presentades amb una motivació mancada d’argumentació i rigor. També aludeixen que algunes propostes s’escapen de l’abast i competència d’aquesta llei quan justament els objectius als que ha de servir són reforçar la coordinació, garantir la transversalitat necessària en l’aplicació de cadascuna de les polítiques sectorials i els diferents nivells de l’administració pública i forçar l’aplicació d’instruments concrets per la mitigació, adaptació i la transició vers una economia baixa en carboni i eficient en l’ús dels recursos.

Aquest és el cas del tribut sobre el CO2 dels vehicles de tracció mecànica, l’única nova mesura que concreta la llei i que ahir va ser presentada en grans titulars como la gran aposta per canviar el comportament ambiental i transitar a models més sostenibles. Ecologistes en Acció denuncia que aquesta mesura tingui incidència quan no aplica a les emissions de NO2 i partícules que contaminen les nostres ciutats, i també a emissions industrials i marítimes, o d’altres gasos que afecten al canvi climàtic i la qualitat de l’aire. Per altre banda, els recursos obtinguts dels impostos haurien de dotar el Fons Climàtic previst a la Llei per finançar les mesures de adaptació i mitigació, que en el cas del model de transport hauria de finançar els plans de mobilitat activa (vianant i bicicleta) i el transport públic. Ecologistes en Acció demana l’aturada inmediata de les subvencions a la compra de cotxes que han utilitzat el problema ambiental per subvencionar l’indústria del motor, sota la vella consigna de renovació del parc d’automòviles. El fracàs d’aquesta aposta que ha orientat les polítiques de qualitat de l’aire dels últims anys i l’escàndal del frau destapat pel cas Volkswagen obliga a fer un gir radical aturant els milions d’euros de Plans PIVE, Movele, PIMA AIRE així com exempcions d’impostos, al que no es poden sumar els fons de recaptats per la llei de canvi climàtic.

La Llei hauria d’assolir objectius més ambiciosos de reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle de mínim el 40% al 2020 i el 95% al 2050. A més a més, les demandes que l’organització considera imprescindibles per tal que Catalunya i la Llei de canvi climàtic siguin realment transformadores i ambicioses són:

  • No al comerç de drets d’emissió. El comerç de drets d’emissió s’ha demostrat àmpliament ineficaç per a reduir emissions de gasos d’efecte hivernacle, ben al contrari, ha servit com a negoci molt lucratiu per a grans corporacions i l’especulació financera. Per a la qual cosa exigim la retirada d’aquest mecanisme com a instrument de reducció d’emissions de la Llei degut a la seva invalidesa per a la reducció d’emissions.
  • Futur 100% renovable. La Llei també hauria d’incloure la prohibició de l’obtenció de gas i petroli d’esquist per fractura hidràulica o l’exploració i explotació d’hidrocarburs en el litoral català i anar cap a un futur sense energia nuclear i 100% renovable. És necessari deixar de subvencionar els combustibles fòssils i nuclears, i establir un sistema de tributs que penalitzi el seu ús.
  • Millor integració de les polítiques sectorials. Les polítiques definides sectorialment són poc concretes i ambicioses. Vam presentar esmenes a les mesures descrites dins dels sectors definits a la llei i demanem la inclusió de sectors com la qualitat de l’aire, ús del sòl, pesca o gestió del litoral.
  • El Fons Climàtic, s’hauria de dotar de recursos gràcies als impostos als agents més contaminants i sancions per incompliments de la Llei, i no a la possible subhasta del mercat d’emissions. A la Llei manca incloure el règim d’infraccions i sancions corresponent que s’haurà de desenvolupar.
  • Avaluació vinculant. La Llei proposa una avaluació de les polítiques climàtiques que s’aniran implementant en el decurs dels anys, per part d’un comitè d’experts. Aquesta avaluació, però, no serà vinculant, impossibilitant així la formulació d’objectius en base a criteris científics, l’augment d’ambició o qualsevol altre tipus de modificació de les polítiques per fer-les més eficaces. Cal que aquesta revisió sigui vinculant i que compti amb una àmplia participació de diferents grups d’experts i societat civil.

 Castellà

Ecologistas en Acción pide la aprobación de la ley con una revisión profunda durante su trámite parlamentario para considerar que el texto aprobado renuncia a afrontar los retos energéticos y climáticos de nuestro país

Sobre el tributo sobre el CO2 de los vehículos de tracción mecánica anunciado como medida estrella de la ley, la organización objeta que sea temporal y que se presente como medida por una movilidad sostenible cuando no aplica a las emisiones de NO2 y *particules en suspensión y al destinar estos recursos a la compra de coches en lugar de dotar el Fondo Climático para destinar a acciones de mitigación y adaptación.

Ecologistas en Acción junto con otras entidades presentó en junio del 2015 una serie de alegaciones a la Ley de Cambio Climático de Cataluña. En ellas pedían una política más ambiciosa de reducción de emisiones y mejores instrumentos reguladores para frenarlas. La Generalitat no aceptó ninguna de las 24 propuestas presentadas con una motivación falta de argumentación y rigor. También aludiendo que algunas propuestas se escapan del alcance y competencia de este anteproyecto cuando justamente los objetivos a los que tiene que servir la ley son reforzar la coordinación, garantizar la transversalidad necesaria en la aplicación de cada una de las políticas sectoriales y los diferentes niveles de la administración pública y forzar la aplicación de instrumentos concretos por la mitigación, adaptación y la transición versus una economía baja en carbono y eficiente en el uso de los recursos.

Este es el caso del tributo sobre el CO2 de los vehículos de tracción mecánica, la única nueva medida que concreta la ley y que ayer fue presentada en grandes titulares como la gran apuesta para cambiar el comportamiento ambiental y transitar a modelos más sostenibles. Ecologistas en Acción denuncia que esta medida tenga incidencia cuando no aplica a las emisiones de NO2 y partículas que contaminan nuestras ciudades, y también a emisiones industriales y marítimas, u otros gases que afectan al cambio climático y la calidad del aire. Por otro lado, los recursos obtenidos de los impuestos tendrían que dotar el Fondo Climático previsto a la Ley para financiar las medidas de adaptación y mitigación, que en el caso del modelo de transporte tendría que financiar los planes de movilidad activa (peatón y bicicleta) y el transporte público. Ecologistas en Acción pide la parada inmediata de las subvenciones a la compra de coches que han utilizado el problema ambiental para subvencionar la industria del motor, bajo la vieja consigna de renovación del parque de automòviles. El fracaso de esta apuesta que ha orientado las políticas de calidad del aire de los últimos años y el escándalo del fraude destapado por el caso Volkswagen obliga a hacer un giro radical parando los millones de euros de Planes PIVE, Movele, PIMA AIRE así como exenciones de impuestos, al que no se pueden sumar los fondos de recaudados por la ley de cambio climático.

La Ley tendría que lograr objetivos más ambiciosos de reducción de los gases con efecto de invernadero de mínimo el 40% al 2020 y el 95% al 2050. Además, las demandas que la organización considera imprescindibles para que Cataluña y la Ley de cambio climático sean realmente transformadoras y ambiciosas son:

  • No al comercio de derechos de emisión. El comercio de derechos de emisión se ha demostrado ampliamente ineficaz para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, bien al contrario, ha servido como negocio muy lucrativo para grandes corporaciones y la especulación financiera. Por ello exigen la retirada de este mecanismo como instrumento de reducción de emisiones de la Ley debido a su invalidez para la reducción de emisiones.
  • Futuro 100% renovable. La Ley también tendría que incluir la prohibición de la obtención de gas y petróleo de esquisto por fractura hidráulica o la exploración y explotación de hidrocarburos en el litoral catalán e dirigirse hacia un futuro sin energía nuclear y 100% renovable. Es necesario dejar de subvencionar los combustibles fósiles y nucleares, y establecer un sistema de tributos que penalice su uso.
  • Mejor integración de las políticas sectoriales. Las políticas definidas sectorialmente son poco concretas y ambiciosas. Presentamos enmiendas a las medidas descritas dentro de los sectores definidos a la ley y pedimos la inclusión de sectores como la calidad del aire, uso del suelo, pesca o gestión del litoral.
  • El Fondo Climático, se tendría que dotar de recursos gracias a los impuestos a los agentes más contaminantes y sanciones por incumplimientos de la Ley, y no a la posible subasta del mercado de emisiones. La Ley carece incluir el régimen de infracciones y sanciones correspondiente que se tendrá que desarrollar.
  • Evaluación vinculante. La Ley propone una evaluación de las políticas climáticas que se irán implementando en el decurso de los años, por parte de un comité de expertos. Esta evaluación, pero, no será vinculante, imposibilitando así la formulación de objetivos en base a criterios científicos, el aumento de ambición o cualquiera otro tipo de modificación de las políticas para hacerlas más eficaces. Hace falta que esta revisión sea vinculante y que cuente con una amplia participación de diferentes grupos de expertos y sociedad civilVisitants connectats: 794