Cas McDonald’s: un nou colp dels tribunals a l’urbanisme de l’era Sedano

El Tribunal Superior de Justícia estima un recurs de La Carrasca-Ecologistes en Acció i declara il·legals l’aparcament i les àrees exteriors del McDonald’s. El Govern municipal del PP va permetre que un McAuto s’installara en una zona verda ocupant una superfície cinc voltes superior a la que podia utilitzar legalment.

Comunicat de premsa

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) ha estimat el recurs contenciós administratiu interposat per la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció contra la concessió a l’empresa McDonald’s d’una part de la zona verda de l’accés nord d’Alcoi. El grup ecologista destaca que en aquest assumpte han col·laborat des d’un principi amb l’Associació de Veïns de la Zona Nord per tal de defensar la zona verda.

El Tribunal revoca una anterior sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 d’Alacant que, sense entrar a analitzar el cas, va inadmetre el recurs presentat pel grup ecologista per considerar que no tenia legitimat per a exercir l’acció pública en defensa de la legalitat urbanística. El TSJ deixa ara ben clar que la inadmissió no tenia cap fonament i, fins i tot, recorda que sobre la qüestió de la legitimitat ja es va pronunciar en el cas de la Rosaleda.

Així mateix, la sentència del TSJ anul·la les resolucions del Govern municipal de l’any 2007 que van permetre que McDonald’s ocupara una superfície de la zona verda cinc voltes superior a la que podia utilitzar legalment (un 27,92%, en compte d’un 4,5%). Per tant, no va ser legal concedir-li ni l’àrea d’aparcament en la superfície del parc, ni els carrils d’accés, ni les terrasses i àrees jocs d’ús privatiu per als clients de l’establiment.

També en aquesta ocasió els tècnics i membres del Govern municipal es van negar a admetre les al·legacions i recursos que, en via administrativa, van presentar veïns i ecologistes, advertint de la il·legalitat de l’actuació. Per això, La Carrasca-Ecologistes en Acció exigeix que l’actual Ajuntament d’Alcoi investigue i depure totes les responsabilitats, incloses les penals.

La construcció del McAuto en la Zona Nord d’Alcoi ha estat envoltada de polèmica des del moment en què el regidor d’Urbanisme de llavors, Fernando Pastor, va anunciar que la cadena s’instal·laria a la zona verda molt abans que es modificara el Pla General d’Ordenació Urbana per a fer-ho possible i, per descomptat, abans de licitar públicament la concessió.

El canvi de les normes urbanístiques i el plec de condicions per a l’adjudicació van ser un vestit a mida de l’empresa multinacional McDonald’s, que va obtenir un tracte de favor en disposar d’uns terrenys públics i molt accessibles a un cost ridícul (1,35 euros mensuals per m2), i a costa d’una zona verda, mentre que altres establiments comercials i d’hostaleria locals han de solucionar els seus problemes d’ubicació sense cap tracte preferent i pagant a preu de mercat l’espai que necessiten.

Per als ecologistes, l’acumulació de casos d’il·legalitats urbanístiques durant l’era Sedano en l’Ajuntament d’Alcoi (Rosaleda, Serelles i, ara, McDonald’s) són motiu més que suficient per a demanar que es cree una comissió municipal per a investigar què ha estat passant al consistori. "Cal aclarir si hi ha hagut negligències greus dels tècnics, si van ser els càrrecs polítics els que van pressionar perquè s’incomplira la legalitat o si estem davant de casos de corrupció. És imprescindible arribar fins el final per impedir que els costos derivats d’aquestes il·legalitats recaiguen en les arques municipals i per evitar també que fets com aquestos puguen tornar a produir-se."

Cronologia

Cronologia
nov./2005.- El regidor d’Urbanisme d’Alcoi, Fernando Pastor, anuncia que McDonald’s ha decidit ubicar un establiment McAuto en una zona verda situada a l’entrada nord de la ciutat.
25/11/2005.- El Ple de l’Ajuntament d’Alcoi acorda sotmetre a informació pública la proposta de modificació de determinats articles de la normativa urbanística del Pla General d’Ordenació Urbana d’Alcoi, referents a zones verdes
22/12/2005.- El DOGV publica l’anunci de l’Ajuntament d’Alcoi d’informació pública de la proposta de modificació de determinats articles de la normativa urbanística del Pla General d’Ordenació Urbana, referents a zones verdes.
19/01/2006.- Assemblea dels Veïns de la Zona Nord sobre la modificació de les normes urbanístiques per a permetre la construcció d’un McAuto en una zona verda del barri.
23/01/2006.- La Carrasca-Ecologistes en Acció presenta al·legacions contra la modificació dels articles de les normes urbanístiques referents a les zones verdes.
24/02/2006.- El Ple de l’Ajuntament d’Alcoi desestima les al·legacions presentades per l’Associació de Veïns de la Zona Nord i per la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció sobre els usos viaris en la zona verda, i aprova provisionalment la modificació de determinats articles de la normativa del PGOU, referents a zones verdes.
11/09/2006.- El director territorial de Territori i Habitatge adverteix que "haura d’excloure’s de la modificació proposada qualsevol remissió a la utilització de zones verdes per a estacionament de vehicle que en tot cas tindrien qualificació de xarxa viària.
20/11/2006.- La Comissió Territorial d’Urbanisme informa favorablement la modificació del PGOU pretesa per l’Ajuntament.
30/11/2006.- El Ple de l’Ajuntament d’Alcoi aprova provisionalment la documentació refosa de la modificació de determinats articles del PGOU referents a les zones verdes.
30/01/2007.- El regidor d’Urbanisme, Fernando Pastor, proposa que "es procedisca a l’aprovació de l’expedient de contractació de l’adjudicació de la concessió administrativa de l’ús privatiu d’una porció de terreny de 2592,92 m2, ubicada en la Zona Verda Accés Nord Alcoi, para que s’hi construïsca una edificació, de superfície no superior a 417,80 m2".
11/06/2007.- Publicació en el BOP d’Alacant de la Resolució del conseller de Territori i Habitatge, de 6 de marzo de 2007, d’aprovació de la modificació puntual de determinats articles de la normativa urbanística pel que fa a les zones verdes d’Alcoi.
07/08/2007.- La Comissió Informativa de Compres i Contractació de l’Ajuntament d’Alcoi acorda aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació.
29/08/2007.- Publicació en el BOP d’Alacant de l’anunci de la licitació per a la concessió de l’ús privatiu per a la construcció d’un restaurant en la zona verda de l’accés nord d’Alcoi.
06/09/2007.- Presentació de reclamacions per part de La Carrasca-Ecologistes en Acció contra el Plec de clàusules per a la concessió de l’ús privatiu d’una part d’una zona verda d’Alcoi.
17/09/2007.- Comunicat de premsa: El plec de condicions elaborat a la mida del McDonalds pot ser constitutiu d’un delicte contra l’ordenació del territori
24/10/2007.- Presentació d’al·legacions de l’Associació de Veïns de la Zona Nord contra el Plec de clàusules per a la concessió de l’ús privatiu d’una part d’una zona verda d’Alcoi.
04/11/2007.- Comunicat de premsa: Un estudi de la Universitat d’Alacant adverteix del perill d’inundació en el barranc on l’Ajuntament d’Alcoi vol construir un McDonald’s
16/11/2007.- La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alcoi desestima les reclamacions presentades per La Carrasca-Ecologistes en Acció contra el plec de clàusules per a la concessió de l’ús privatiu d’una part d’una zona verda d’Alcoi.
23/11/2007.- La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alcoi resol "declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar el concurs (...) a la mercantil Restaurantes McDonald’s SA" (l’única que s’hi va presentar).
24/12/2007.- Recurs de reposició contra l’aprovació del Plec de clàusules per a la concessió de l’ús privatiu d’una part d’una zona verda d’Alcoi (per a construir-hi un "restaurant" McDonald’s)
15/01/2008.- Publicació al BOP d’Alacant de la resolució d’adjudicació a McDonald’s SA.
14/03/2008.- Interposició d’un recurs contenciós administratiu contra la concessió de l’ús privatiu de part d’una zona verda d’Alcoi per a un McDonald’s.
30/05/2008.- Inauguració del McAuto, amb l’assistència de l’aleshores alcalde, Jorge Sedano, y dels regidors Fernando Pastor i Eugenia del Castillo.
04/jul./2008.- Presentació de la demanda contra la concessió de l’ús privatiu de part d’una zona verda d’Alcoi per a un McDonald’s
03/11/2008.- Denúncia per infracció urbanística molt greu per la instal·lació de l’aparcament i carrils de circulació del McDonald’s sobre una zona verda
03/11/2009.- Queixa al Síndic de Greuges contra l’Ajuntament d’Alcoi per no voler identificar aquest les autoritats i els funcionaris responsables de l’ús privatiu de la zona verda de l’Accés Nord d’Alcoi per al restaurant McDonald’s.
30/10/2009.- El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 d’Alacant dicta sentència per la qual declara la inadmissibilitat del recurs interposat per La Carrasca-Ecologistes en Acció, per falta de legitimació activa.
14/03/2010.- Comunicat de premsa: El Jutjat no admet el recurs contra la concessió a Mc Donald’s del dret a ocupar bona part d’una zona verda amb el seu aparcament i d’altres espais d’ús privat
25/03/2010.- Resolució del Síndic de Greuges sobre la identificació de les autoritats i els funcionaris responsables de l’ús privatiu de la zona verda de l’Accés Nord d’Alcoi per al restaurant McDonald’s.
abril/2010.- Interposició davant del Tribunal Superior de Justícia valencià d’un recurs d’apel·lació contra la sentència de 30/10/2009 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 d’Alacant.
15/01/2016.- Sentència del Tribunal Superior de Justícia valencià que reconeix la legitimació de La Carrasca-Ecologistes en Acció, revoca la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 d’Alacant i anul·la els plecs de condicions de l’adjudicació a McDonald’s pel que fa a l’aparcament de vehicles i les altres superfíes utilitzades per l’empresa exteriors a l’establiment (carrils d’accés, zona de jocs d’ús privat, etc.).
Visitants connectats: 511