Nivells de contaminació de l’aire nocius per a la salut a Alcoi, durant 2015

Com en anys anteriors, la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció ha analitzat les dades oficials sobre la qualitat de l’aire de l’any 2015 recollides per l’estació de mesurament que hi ha al barri de la Zona Nord d’Alcoi [1]. Aquesta estació és l’unica que la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica té a les comarques del Comtat i l’Alcoià.

Segons l’anàlisi de les dades, durant 2015 s’ha incomplit a Alcoi la normativa sobre qualitat de l’aire. Així, es constata de nou que els nivells d’ozó troposfèric (és a dir, l’ozó "nociu", el que es troba en la zona baixa de l’atmosfera) van superar en 30 dies els valors objectiu per a la protecció de la salut humana [2], per damunt del màxim de 25 dies que permet la normativa de la Unió Europea i l’espanyola.

La situació és molt més negativa segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que adverteix que els actuals límits legals són obsolets i no protegeixen adequadament la ciutadania. Si atenem a les recomanacions de l’OMS, les superacions dels nivells d’ozó a Alcoi durant 2015 han sigut molt més freqüents: 136 dies. Les pitjors dades són les del període entre els mesos d’abril i setembre, en què els habitants d’Alcoi vam respirar aire nociu per a la salut en 2 de cada 3 dies.

L’ozó és un contaminant secundari produït per la reacció —amb la intervenció de la llum solar— entre els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils, emesos principalment pels automòbils i algunes indústries. La contaminació per ozó és un greu problema per a la salut humana. Segons les dades de l’Agencia Europea de Medi Ambient, l’ozó provoca anualment a l’Estat espanyol 1.800 morts prematures i és una de les principals causes del desenvolupament de l’asma, la bronquitis i les infeccions pulmonars; també causa l’empitjorament de patologies cardiovasculars i altres efectes nocius.

Alcoi continua sense mesuraments de les partícules fines (PM2,5)

Com ja va ocórrer en 2014, l’any passat la Conselleria no va mesurar a Alcoi els nivells de contaminació per partícules fines, les anomenades PM2,5. Cal destacar que en anys anteriors, en què sí que es van mesurar, els valors obtinguts incomplien clarament els límits recomanats per l’Organització Mundial de la Salut.

En aquesta qüestió, La Carrasca-Ecologistes en Acció considera que la nova Conselleria no està demostrant una major sensibilitat que l’anterior. En una resposta a un requeriment del grup ecologista, que demanava la recuperació del control de les partícules fines en l’estació de mesurament d’Alcoi, va rebutjar la petició al·legant que amb els mesuraments de partícules PM2,5 en el municipi d’Ontinyent (que forma part de la mateixa zona de control [3]) ja es complia amb els mínims establits per la normativa.

Les partícules en suspensió fines (PM2,5) poden penetrar profundament en els pulmons i cada volta es consideren més perjudicials. Estudis recents asseguren que estan relacionades amb l’arteriosclerosi i les malalties respiratòries en xiquets, a més de diabetis i problemes en la funció cognitiva i en el desenvolupament neuronal; també està confirmada l’existència d’un nexe causal entre las PM2,5 i la mortalitat cardiovascular i respiratòria.

Mesures per millorar la qualitat de l’aire

Per avançar cap a una millora de la qualitat de l’aire cal adoptar mesures dirigides a la reducció del trànsit de vehicles privats, al foment del transport públic col·lectiu, la creació de carrils bici, la potenciació de la ciutat compacta que evite la necessitat de realitzar tants desplaçaments a grans distàncies, etc.

Pel que fa al transport interurbà, és bàsic donar suport al tren convencional i, sobretot, potenciar el transport ferroviari de mercaderies en detriment del transport per carretera. En aquest sentit, el grup ecologista denuncia la falta d’inversió en el manteniment i la millora de la línia ferroviària Alcoi-Xàtiva-València, que contrasta amb el malbaratament d’ingents quantitats de recursos en grans infraestructures de transport que han tingut una ridícula rendibilitat social i que han suposat un fracàs econòmic (com és el cas de molts aeroports, autovies i línies d’AVE).

L’Estat espanyol i la Unió Europea, al servei de la indústria de l’automòbil

A pesar de l’evidència de la gran responsabilitat del trànsit motoritzat en els alts nivells de contaminació atmosfèrica, les autoritats europees mostren una clara connivència amb la gran indústria de l’automòbil.

Després d’anys acceptant les pressions d’aquest sector per endarrerir i bloquejar la implantació de límits per a la contaminació atmosfèrica més ajustats a les evidències científiques (com els que recomana l’OMS), fa uns mesos ha esclatat l’escàndol Volkswagen i s’ha confirmat la manipulació de les dades d’emissions de diverses marques automobilístiques, que han estat jugant amb la nostra salut i la del medi ambient, com ja fa temps denunciaven importants organitzacions ecologistes [4].

La Carrasca-Ecologistes en Acció denuncia que, en compte de posar remei a la situació, la Unió Europea, ha acordat una volta més apostar pels interessos del sector de l’automòbil i ha decidit que els vehicles dièsel puguen duplicar les seues emissions contaminants fins a 2019. Espanya, una volta més, ha estat entre els països que han liderat aquesta posició contrària a la salut de la població.
Visitants connectats: 728