Al·legacions a la proposta de resolució de l’autorització ambiental integrada a Cemex Buñol

  Sumari  

 Valencià

Ecologistes en Acció presenta al·legacions a la proposta de resolució de l’autorització ambiental integrada a Cemex Buñol.

De molt negativa es pot qualificar la proposta de resolució redactada per la Conselleria de Medi Ambient, que posaria fi a un expedient que s’arrossega des de la sol·licitud de Cemex Espanya el 2011. Aquesta multinacional pretenia substituir fins a un 90% l’energia procedent dels combustibles fòssils per la procedent d’una àmplia varietat de residus.

L’equip dirigent d’aquesta Conselleria del PP ja va sotmetre al tràmit d’audiència una proposta de Resolució en 2014 similar a la que ara es planteja, a la qual Ecologistes en Acció va al·legar com a part interessada, i que va tenir com a resultat la paralització de l’expedient.

Al·legacions AAI Cemex Bunyol

Ara en nou equip de govern de la Conselleria de Medi Ambient, en mans de Vedrs-Equo-Compromís ha rellançat de nou l’expedient, amb algunes millores puntuals (adopció del document de Conclusions de les millors tecnologies disponibles de 2013, reducció de la tipologia dels residus a incinerar, imposició de mesures per reduir les emissions difuses no canalitzades en xemeneies, etc.) i acceptant algunes de les al·legacions d’Ecologistes en Acció. No obstant això com molt greu cal qualificar l’ampliació del volum de residus perillosos (dissolvents clorats i no clorats, residus combustibles líquids amb substàncies perilloses, etc.) fins a un total de 75.000 Tn, quan en la modificació de l’AAI de 2010 s’havia reduït aquesta quantitat sensiblement i la sol·licitud de Cemex Espanya de 2011 era de 290.000 Tn. A més la totalitat d’aquests residus incinerats a Cemex Bunyol procedien de fora de la Comunitat Valenciana - 90% de Catalunya en 2014-, intentant burlar les obligacions fiscals que graven la incineració en aquesta comunitat autònoma.

L’extens document d’al·legacions presentat ara analitza les insuficiències de la proposta de resolució: la inexistència d’una avaluació d’impacte sanitària, la necessitat d’establir valors límit d’emissió per a substàncies cancerígenes emeses, la sol·licitud de la prohibició de la incineració de residus perillosos, la necessitat d’assegurar que els pneumàtics fora d’ús a incinerar no es puguin valoritzar materialment amb antelació respectant el principi de jerarquia en la gestió de residus, la impossibilitat de substituir energèticament el 90% dels residus fòssils vista l’evolució en la utilització dels residus combustibles en els últims tres anys, la poca fiabilitat com a gestor de residus que ofereixen les fàbriques de ciment, etc.

Ecologistes en Acció del País Valencià també s’oposa que s’instal·le a les instal·lacions de Cemex Bunyol una planta de selecció, trituación i condicionament de residus, perquè la fàbrica de ciment elabore els seus propis combustibles derivats de residus, el que suposaria convertir la fàbrica de ciment en una instal·lació de tractament de residus, amb els inconvenients que poden causar (generació d’olors, sorolls, males olors, etc.)
Visitants connectats: 328