Alzira demana una Llei estatal contra el canvi climàtic

En el darrer Plenari l’Ajuntament d’Alzira va aprovar la moció presentada per La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció on proposàvem demanar al govern central la ratificació formal de l’Acord de París i l’aprovació el més prompte possible d’una Llei estatal de Canvi Climàtic, Transició Energètica i Adaptació, oberta a la participació ciutadana, amb les mesures i el pressupost necessari per a dur-la a terme.

L’aprovació va ser unànim, cosa que ens alegra i agraïm perquè els problemes medioambientals, com aquest del calfament global accelerat, ens afecten absolutament a totes les persones i lo lògic és que les solucions estiguen asumides i posades en pràctica per tots, amb la urgència que ja requerixen. Potser estan canviant les coses i encara arribarem a temps de solucionar el canvi climàtic?

Nosaltres hem presentant la moció en altres Ajuntaments de la comarca, com Algemesí, Carcaixent, L’Alcúdia, Manuel, L’Énova, La Barraca (on també s’ha aprovat), etc. i alguns altres de fora. Des d’ací els animem a tractar el tema i aprovar esta moció o una altra semblant, perquè el clima és cosa de tots i sols entre tots podrem protegir-lo.

Les raons que aportem en l’escrit són les següents:

  1. El calfament global i les seues causes antròpiques resulten ja indiscutibles i pràcticament tots els científics del món relacionats amb el clima assumeixen esta realitat.
  2. Després dels Acords de Paris, tots els països han de complir els seus compromisos de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, alhora que millorar-los, i la Unió Europea s’ha compromès a reduir les seues emissions un 20% per a 2020 i un 40% per a 2030 respecte a les emissions de 1990. De fet el Regne Unit, Escòcia, França, Catalunya, Austràlia, Costa Rica, Guatemala, Hondures, Mèxic DF, Tasmània, Hawaii, etc., han aprovat ja reduccions superiors, de l’ordre del 25% per al 2020 i del 80% per al 2050; fins i tot Suècia es proposa prescindir del petroli l’any 2020...
  3. En canvi Espanya encara no ha ratificat formalment l’Acord de París, que va signar junt altres 175 països el 22 d’abril d’enguany i que ha entrat en vigor el passat 4 de novembre en ser ratificat pels països responsables del 55% d’emissions de CO2. A més, les emissions espanyoles en 2014 foren un 12% superiors a les de 1990 i si no complim amb els objectius acordats haurem de pagar per contaminar, com ja passà a Kyoto, quelcom doblement greu i que no ens podem permetre en aquests anys de forta crisi econòmica.
  4. D’altra banda, la conca mediterrània és una de les regions més vulnerables al canvi climàtic i els efectes, que ja s’estan notant, aniran empitjorant al llarg de les pròximes dècades: disminució de les precipitacions, augment de les sequeres, de les plagues, dels incendis forestals, de les àrees desèrtiques, dels fenòmens meteorològics extrems, pujada del nivell del mar, que afectarà especialment a la Península on gran part de la població viu en la costa i de la costa, etc.
  5. Per tant, a nosaltres ens afecta ja directa i greument, tal i com veiem en les temperatures registrades a València, que de seguir així poden arribar a pujar en 2050 uns 4ºC per damunt de les temperatures preindustrials i en 2100 fins a 8ºC... Les conseqüències resultarien dramàtiques perquè som una de les zones amb major risc d’erosió i desertificació d’Europa.
  6. A més a més, les temperatures pugen acceleradament i som la última generació que pot evitar el desastre climàtic. Els xiquets que naixen hui viuran a final de segle i, de seguir amb el ritme actual d’emissions i desforestació, es pot superar la barrera crítica dels +2ºC abans que aquests xiquets compleixen la majoria d’edat i per al 2100, quan siguen ancians, la temperatura mitjana global haurà augmentat 5 ºC o més respecte als nivells preindustrials, de manera que tindran un planeta hostil per a la vida, amb bona part de les espècies extingides, una disminució dràstica de recursos naturals i més d’11.000 milions de població, un futur gens desitjable per als que no han sigut responsables de les emissions i la desforestació globals. Amb el risc afegit de desembocar en una situació de calfament autosostingut i irreversible...
  7. Malgrat tot hi ha solucions factibles tècnica i econòmicament, com la mobilitat sostenible, l’energia solar, l’estalvi i l’eficiència, la protecció i regeneració forestal, l’agricultura i jardineria ecològiques, les 3R, etc. etc. Però cal aplicar-les ja desenvolupant lleis i actuacions reals, com fan en altres països, perquè en pocs anys la situació pot arribar a ser irreversible.

Moción

La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció esta presentado un escrito en los Ayuntamientos con el fin de que pidan una Ley de Cambio Climático.

El gobierno estatal todavía no ha ratificado el Acuerdo de París ni ha hecho la Ley de Cambio Climático que corresponde, por eso La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció esta presentando este escrito en los Ayuntamientos con el fin de que ellos lo reclamen al gobierno. Quien pueda, que la presente en el registro de su municipio y vecinos. No cuesta nada y puede servir para presionar a este gobierno de inútiles, y también para pedir luego a los municipios medidas locales contra el calentamiento...

Don/ña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con DNI nº . . . . . . . . . y domicilio en la calle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nº . . . . . . . . . , de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , código postal . . . . . . . . . . . , teléfono . . . . . . . , en nombre de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EXPONE que:

1. El calentamiento global y sus causas antrópicas resultan ya indiscutibles y prácticamente todos los científicos del mundo relacionados con el clima asumen esta realidad.

2. Después del Acuerdo de París, todos los países tienen que cumplir sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, incluso mejorarlos, y la Unión Europea se ha comprometido a reducir sus emisiones un 20% para 2020 y un 40% para 2030 respecto a las emisiones de 1990. De hecho el Reino Unido, Escocia, Francia, Cataluña, Australia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México DF, Tasmania, Hawai, etc. han aprobado ya reducciones superiores, del orden del 25% para el 2020 y del 80% para el 2050, por su parte Suecia se propone prescindir del petróleo en 2020...

3. En cambio España aún no ha ratificado formalmente el Acuerdo de París, que firmó junto otros 175 países el 22 de abril de este año y que ha entrado en vigor el pasado 4 de noviembre al ser ratificado por los países responsables del 55% de emisiones de CO2. Además las emisiones españolas en 2014 fueron un 12% superiores a las de 1990 y si no cumplimos con los objetivos acordados tendremos que pagar por contaminar, como ya pasó en Kyoto, algo doblemente grave que no nos podemos permitir en estos años de fuerte crisis económica.

4. Por otro lado, la cuenca mediterránea es una de las regiones más vulnerables al cambio climático y sus efectos, que ya se están notando, irán empeorando a lo largo de las próximas décadas: disminución de las precipitaciones, aumento de las sequías, de las plagas, de los incendios forestales, de las áreas desérticas, de los fenómenos meteorológicos extremos, subida del nivel del mar, que afectará especialmente a la Península donde gran parte de la población vive en la costa y de la costa, etc.

5. Además, las temperaturas suben aceleradamente y somos la última generación que puede evitar el desastre climático. Los niños que nacen hoy vivirán a final de siglo y, de seguir el ritmo actual de emisiones y deforestación, se puede superar la barrera crítica de los +2ºC antes de que estos niños cumplan la mayoría de edad y para el 2100, cuando sean ancianos, la temperatura media global habrá aumentado 5 ºC, o más en algunos sitios, respecto a los niveles preindustriales, de modo que tendrán un planeta hostil para la vida, con millones de especies extinguidas, una disminución drástica de los recursos naturales y más de 11.000 millones de población humana, un futuro nada deseable para quienes no han sido responsables de las emisiones y la deforestación globales. Con el riesgo añadido de desembocar en una situación de calentamiento autosostenido e irreversible.

6. A pesar de todo hay soluciones factibles técnica y económicamente, como la movilidad sostenible, la energía solar, el ahorro y la eficiencia, la protección y regeneración forestal, la agricultura y jardinería ecológicas, las 3R, etc. etc. Pero hay que aplicarlas ya desarrollando leyes y acciones reales, como hacen en otros países, porque en pocos años la situación puede llegar a ser irreversible.

Por todo esto SOLICITAMOS que este Ayuntamiento pida al gobierno del Estado:

1. Que ratifique formalmente el Acuerdo de París.

2. Que apruebe lo más pronto posible una Ley estatal de Cambio Climático, Transición Energética y Adaptación, abierta a la participación ciudadana, con las medidas y el presupuesto necesario para llevarla a cabo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 2016

Firmado:

SR. ALCALDE Y CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visitants connectats: 534