Modificació del PGOU de Callosa d’en Sarrià

  Sumari  

 Valencià

  • Davant de la proposta de modificació del PGOU de Callosa d’en Sarrià en el sector Anibits-Margequivir, Ecologistes en Acció s’alegra per l’emissió del document d’abast per part de la comissió d’avaluació ambiental que declara la seua inviabilitat ambiental i soterra el projecte definitivament.
  • El projecte és incompatible amb l’estratègia territorial de la comunitat valenciana ja que supera l’augment màxim permés de la superfície urbanitzable. A més, és incompatible amb la preservació de la infraestructura verda i el paisatge, perquè més de 100 hectàrees estan incloses en la xarxa natura 2000 i en el paisatge de rellevància regional PRR-23.

La Comissió d’Avaluació Ambiental ha aprovat per fi en la seua sessió del 27 d’abril, després de dues convocatòries fallides en què per distintes raons es va retirar de l’Orde del Dia, el Document d’Abast del Projecte de modificació del PGOU de Callosa d’en Sarrià en el sector Anibits-Margequivir, en el procediment d’Avaluació Ambiental Territorial Estratègica. Aquest projecte, impulsat per l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià en 2015, que comptava amb la unanimitat de les seues forces polítiques, pretenia revertir la Sentència del TSJCV que al novembre de 2014, a instàncies d’Ecologistes en Acció del País Valencià, va anul·lar el PGOU en aquest sector i el seu Pla Parcial aprovat en 2011, i va declarar com a no urbanitzables 160 hectàrees de sòl en les faldes de la serra de Bèrnia, la majoria incloses en el Lloc d’Importància Comunitària “Serres de Bèrnia i Ferrer” i de la Zona d’Especial Protecció per a les Aus “Muntanyes de la Marina”.

El projecte pretenia reclassificar 137 hectàrees de sòl no urbanitzable de protecció paisatgística i forestal a sòl urbanitzable per a ubicar 1.522 habitatges (415 en blocs de pisos de 3 altures i 975 en blocs de 4 altures, i la resta en xalets unifamiliars), 100 habitacions d’hotel i dos camps de golf, un de 18 clots i un altre de pràctiques, amb una extensió de 524.409 m2. La propietat dels terrenys correspon a Arquitectura y Construcción de Vanguardia (abans Miragolf Playa), dirigida per Sergio Vidal Balaguer, deutor d’alguns milions d’euros a Hisenda i investigat en la trama de corrupció del “Cas Lezo”, que afecta el finançament del Partit Popular de Madrid i al seu expresident Ignacio González.

La majoria dels informes sectorials de les distintes Conselleries i Serveis consideren que el projecte és incompatible amb les normatives sectorials (PATRICOVA, PATFOR, Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana-ETCV, Llei de Mobilitat Sostenible, etc). És interessant l’apreciació, ja anotada en les observacions fetes per Ecologistes en Acció del País Valencià, que el vistiplau del projecte requeriria la revisió completa del planejament. La Comissió rebutja el plantejament del projecte en l’estudi de les quatre alternatives d’ubicació de la urbanització i es retifica a proclamar la vigència de l’existència i bon estat dels hàbitats d’interés comunitari presents al sector, que s’havien posat en dubte, així com els valors paisatgístics del sector, i la vigència de la primera declaració d’impacte ambiental del PGOU de març de 2004, en el qual en aquest sector es van trobar valors per a classificar-lo com a Sòl No Urbanitzable de Protecció Forestal. Per pressions del propi Ajuntament i basant-se en informes que negaven l’existència dels valors ambientals presents en el sector, la Declaració d’Impacte Ambiental original va ser modificada per a declarar-lo urbanitzable, per una Conselleria de Medi Ambient dirigida pel conseller Rafael Blasco, hui a la presó i condemnat per corrupte.

Donada la gran superfície que es va declarar com a sòl urbanitzable en el PGOU aprovat en 2006 (més de 3,5 milions de m2), se supera el llindar establit per l’ETCV per a Callosa d’en Sarrià de nous sòls urbanitzables en l’horitzó de 20 anys (423.805 m2), amb quasi 900.000 m2 de sòl urbanitzable no desenrotllat junt al nucli urbà. Per tant “La reclassificació d’un nou sector de sòl urbanitzable residencial requeriria (al marge de la idoneïtat pel que fa a la localització) no sols la desclassificació de sòl urbanitzable sinó també la reducció de les seues dimensions per a ajustar-se al llindar establit per l’ETCV.”

El Servei d’Infraestructura Verda considera el projecte incompatible amb l’esborrany del Pla d’Acció Territorial d’Infraestructura Verda. La part septentrional del sector (123 hectàrees) està inclosa en l’àmbit del Paisatge de Rellevància Regional PRR-23 “Depressions i Serres des de la Vall de Gallinera a Castell de Castells”, considerat d’alt valor paisatgístic que cal preservar.

La Comissió d’Avaluació Ambiental considera el Projecte incompatible fins i tot amb les determinacions del PGOU, ja que incompliria les Directrius Definitòries de l’Estratègia d’Evolució Urbana i d’Ocupació del Territori, ja que no seria possible reclassificar un nou sector sense haver desenrotllat el 50 % dels sòls urbanitzables no detallats d’ús residencial.

La Comissió també avalua la compatibilitat del Projecte amb la Xarxa Natura 2000 i conclou: “Conseqüentment l’alternativa seleccionada d’acord amb els dits criteris (alternativa 3 “sector Anibits-Margequivir”) no resulta ambientalment acceptable ja que els dos terços septentrionals del sector delimitat afecten terrenys amb un elevat valor paisatgístic i ambiental evidenciats per la pertinença simultània al Paisatge de Rellevància Regional “ PRR-23 Depressions i Serra de la Vall de Gallinera a Castells de Castells” i al LIC” la Xarxa Natura 2000 “LIC Serres de Ferrer i Bèrnia”, i per tant cap intervenció pot afectar els valors protegits.”

Ecologistes en Acció es congratula d’aquest resolució de la Comissió d’Avaluació Ambiental, que dóna la raó a la lluita que des de 2002 du a terme perquè el sector d’Anibits-Margequivir no s’urbanitzara, bé en les al·legacions presentades a l’Estudi d’Impacte Ambiental, bé en la lluita contra l’aprovació del Pla Parcial en 2011 i la seua anul·lació aconseguida en els tribunals en 2014. Aquesta resolució hauria de fer reflexionar l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià i els representants polítics de tots els partits i buscar alternatives que siguen compatibles amb els valors ambientals i paisatgístics que alberga el seu terme municipal.
Visitants connectats: 283