Tota la població del País Valencià va respirar aire contaminat

  Sumari  

 Valencià

Els 5 milions d’habitants del País Valencià van respirar aire contaminat durant 2016. L’Informe anual de Qualitat de l’Aire d’Ecologistes en Acció conclou que la totalitat de la població i del territori del País Valencià van estar exposats a uns nivells de contaminació que superen les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut. El canvi climàtic, la remuntada del trànsit, el frau en les emissions dels automòbils i l’aposta per les energies brutes en detriment de les renovables estan entre les causes d’un problema que afecta la salut de la ciutadania, però també els cultius, els boscos i els espais naturals.

L’informe elaborat per Ecologistes en Acció analitza les dades arreplegades en 700 estacions oficials de mesurament instal·lades en tot l’Estat espanyol, de les quals 64 es troben al País Valencià.

Pel que fa al País Valencià, entre les seues principals conclusions destaquen:
- En 2016, s’ha produït una reducció general dels nivells de contaminació de partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), diòxid de nitrogen (NO2), ozó troposfèric (O3) i diòxid de sofre (SO2), amb una recuperació aparent de la tendència decreixent iniciada en 2008 amb la crisi econòmica. La contaminació generada des de les àrees metropolitanes de València, Castelló, Alacant i Elx, les autovies i autopistes i les àrees industrials, entre els quals destaca la Zona Ceràmica de Castelló, s’estén pel territori i afecta zones més allunyades i rurals en la forma d’ozó troposfèric.
- L’informe d’Ecologistes en Acció pren com a referència els valors màxims de contaminació recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’objectiu a llarg termini per a protegir la vegetació establit per la Unió Europea. D’acord amb aquestos nivells, en 2016 l’aire contaminat va afectar tota la població i quasi tot el territori del País Valencià.
- Si es prenen els estàndards de la normativa, més laxos que les recomanacions de l’OMS, la població que va respirar aire contaminat per damunt dels límits legals seria de 1,6 milions d’habitants en l’àrea metropolitana de València i en l’interior de les zones Cervol-Els Ports i Segura-Vinalopó. I la superfície exposada a nivells de contaminació que superen els legalment permesos per a protegir els cultius agrícoles i els ecosistemes naturals va arribar a 7.500 km2, tres quartes parts del territori valencià.
- L’ozó troposfèric és el contaminant que presenta una major extensió i afecció a la població, amb uns nivells que es mantenen estacionaris o fins i tot a l’alça. Açò es deu a l’increment de les temperatures mitjanes i de les situacions meteorològiques extremes (onades de calor) durant l’estiu, com a resultat del canvi climàtic. Durant 2016 els seus nivells s’han mantingut per damunt dels de 2014 i per davall dels de 2015, de manera que tota la població i quasi tot el territori valencians han seguit exposats a concentracions d’ozó perilloses per a la salut humana i vegetal.
- El diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules (PM10 i PM2,5) en l’aire també van afectar bona part de la població del País Valencià, amb especial incidència a les ciutats de València, Castelló, Alacant i Elx. Per tant, continuen sent una seriosa amenaça per a la salut, a pesar que l’any passat es va recuperar la tendència a la baixa d’aquestos contaminants que es va iniciar en 2008, amb la crisi econòmica.
- El descens de la contaminació de l’aire va ser conseqüència en primera instància de la conjuntura meteorològica, caracteritzada per una menor estabilitat atmosfèrica, i en menor grau de la reducció de la producció elèctrica en centrals tèrmiques. No obstant això, hi ha senyals preocupants: la remuntada del trànsit per carretera (el consum de combustibles d’automoció en 2016 va ser superior al dels quatre anys anteriors), el frau en els sistemes de certificació de les emissions dels automòbils o “dieselgate”, l’augment del consum d’electricitat (recuperant els nivells de 2008), i l’abandó de les energies renovables.
- La contaminació de l’aire hauria d’abordar-se com un problema de primer ordre, tal com es deriva de l’informe elaborat per Ecologistes en Acció. Cada any es registren més de 24.000 morts prematures a l’Estat espanyol per afeccions derivades de la contaminació de l’aire, d’acord amb les últimes estimacions de l’Agència Europea de Medi Ambient.
- Els costos sanitaris derivats de la contaminació atmosfèrica representen almenys 50.000 milions de dòlars a l’any, un 3,5 % del PIB espanyol, segons el Banc Mundial, sense considerar el cost dels danys provocats sobre els cultius i els ecosistemes naturals.
- La informació a la ciutadania per part de les administracions públiques no és ni adequada ni ajustada a la gravetat del problema.
- Els Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire per a reduir la contaminació són obligatoris segons la legislació vigent. Però, en el cas de l’ozó, la Generalitat Valenciana porta anys ometent l’elaboració i aplicació dels esmentats plans, tot i ser preceptius en quasi totes les zones del País Valencià. Es tracta d’una negligència que està posant en perill la salut d’1,4 milions de valencians i dels cultius i boscos del país.
- Les principals vies d’actuació per a reduir la contaminació de l’aire són la disminució del trànsit motoritzat, la reducció de la necessitat de mobilitat i la potenciació del transport públic. Cal, a més, donar facilitats a la bicicleta en les ciutats. També l’adopció generalitzada de les millors tècniques industrials disponibles i la reducció dràstica de la generació elèctrica per centrals tèrmiques.
Visitants connectats: 947