Al·legacions a l’Avantprojecte de llei d’espais naturals protegits

  Sumari  

 Valencià

Ecologistes en Acció del País Valencià presenta al·legacions a l’Avantprojecte de llei de la Generalitat, d’espais naturals protegits (ENP) i assenyala que és possible ampliar la protecció dels ecosistemes valencians si s’inclouen aspectes normatius de la Llei estatal 42/2007, del patrimoni natural i de la biodiversitat, i es manté part de l’articulat de l’anterior norma autonòmica, la Llei 11/1994, d’espais naturals protegits (ENP).

Alegaciones al anteproyecto de Ley de ENP

Durant el mes de febrer de 2018 la Conselleria de Medi Ambient ha sotmés a consulta pública l’Avantprojecte de llei d’espais naturals protegits (ENP), que en l’actualitat es regeixen per la Llei 11/1994. Ecologistes en Acció apunta que la protecció dels ecosistemes valencians podria ampliar-se si l’Avantprojecte arreplegara la normativa de la Llei estatal del patrimoni natural i de la biodiversitat (Llei 42/2007), de compliment obligat, i també parteix de l’articulat de l’anterior Llei autonòmica d’ENP (Llei 11/1994).

En concret podrien ampliar-se les àrees de protecció, amb la inclusió en la Xarxa Valenciana d’Àrees Protegides de:

  • Reserves Naturals Fluvials. Aquesta figura de protecció està establida en el Pla Hidrològic Nacional i en la Llei d’aigües. Al territori valencià només hi ha dos reserves fluvials, però en el futur se’n declararan més.
  • Vies Pecuàries. Les paraules “vies pecuàries” han desaparegut de l’Avantprojecte de llei, i també la definició de vies pecuàries d’interés natural. Entenem que les vies pecuàries formen part de la infraestructura verda i que, per tant, haurien de formar part de la Xarxa. En la Llei 11/1994 d’ENP s’establia l’obligació d’elaborar un Catàleg de Vies Pecuàries d’Interés Natural. Seria inacceptable que aquest Catàleg caiguera en un limbe jurídic.
  • Microreserves de flora i reserves de fauna. Proposem per coherència i per a augmentar el suport legislatiu d’aquestos espais, que s’incloga com a figura aquestos dos espais protegits. Actualment hi ha declarades 313 microreserves de flora a tot el País Valencià, amb una extensió de cada espai menor a 20 hectàrees, i 42 reserves de fauna, que juguen un paper important en la conservació de la flora i la fauna.

També es podrien ampliar les futures àrees de protecció si es consideraren els requisits de la Llei de la biodiversitat i no els proposats en l’Avantprojecte, que són més restrictius i dificultarien la declaració de nous ENP. Proposem eliminar la paraula “excepcional” en la definició dels espais naturals protegits, atés que la Llei 42/2007 és una norma bàsica d’observança obligada per a les comunitats autònomes.

Ha d’haver-hi prevenció i control de les espècies exòtiques. Es considera que les espècies exòtiques invasores representen una gran amenaça per a la biodiversitat, només per darrere de la pèrdua d’hàbitats, perquè desplacen les espècies autòctones. No hi ha cap referència a aquest tema en l’Avantprojecte de llei. Per la greu amenaça que suposa, hauria d’incloure’s la prevenció i el control de les espècies exòtiques com a un objectiu en els instruments de gestió dels espais protegits.

Finalment, trobem encertat que les zones humides catalogades disposen d’unes normes de gestió, que fins ara no existien, a pesar que el Catàleg de Zones Humides va ser aprovat en 2002. En tot aquest temps les zones humides catalogades que no tenien una altra figura de protecció superior (Parc Natural, ZEC, ZEPA) no tenien cap norma de gestió que establira directrius per a la seua gestió i conservació.
Visitants connectats: 393